ADS


Breaking News

ตัวแทนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 เข้ามอบเงินสนับสนุน สนข. จัดตั้งตู้ปันสุข

     นางวัฒนา สิทธิวิทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) , นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร , นายเริงศักดิ์ ทองสม ผอ. กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และนายวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 เข้ามอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท ให้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เพื่อจัดตั้งตู้ปันสุข โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร