ADS


Breaking News

ดร.ดร๊าฟ เปิดเพจ แจงมาตรการ ช่วยเหลือ ของกระทรวงแรงงาน

ดร.ดร๊าฟ เปิดเพจ ประชาสัมพันธ์ มาตรการ ช่วยเหลือ ของกระทรวงแรงงาน และรับเรื่อง ช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน ที่ยังไม่ได้รับเงินจากประกันสังคมอีกช่องทาง
     ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเพจ "ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์" ให้ลูกจ้าง-นายจ้าง ได้รับทราบข้อมูล และมาตรการของกระทรวงแรงงาน ที่ช่วยเหลือประชาชน ทั้งผู้ที่ว่างงาน และที่ต้องการลงทะเบียน ขอเงินทดแทนกับประกันสังคม โดยลูกจ้างนายจ้างที่ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เงินทดแทน สามารถแจ้งชื่อบริษัทและขอเบอร์ติดต่อ ผมพร้อมประสานงานให้ด้วยตัวเอง ย้ำเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน ช่องทางนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่เปิดขึ้นมาเพื่อเร่งรัดช่วยเหลือ ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่สั่งการลงมาเร่งด่วน ให้สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เดือดร้อนจาก COVID-19 โดยตามคำแถลงของสำนักงานประกันสังคม ได้แจ้งว่า ตอนนี้มีผู้ประกันตนขอใช้สิทธิ 958,304 ราย โดยแยกเป็น วินิจฉัยสั่งจ่าย 455,717 ราย กำลังดำเนินการ 207,895 ราย รอนายจ้างรับรองสิทธิ 294,692 ราย (ข้อมูลวันที่ 4 พฤษภาคม 2563)
     ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ ามีผู้ประกันตนกลุ่มที่นายจ้างยังไม่มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้กับลูกจ้างมีอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอให้นายจ้างที่มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เดือดร้อน มาลงทะเบียนรับรองสิทธิให้กับลูกจ้างโดยด่วน ใน sso.go.th พร้อมให้ความมั่นใจแก่ผู้ประกันตนทั้งหมดว่า สำนักงานประกันสังคม พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือทุกคน ขอเพียงทำขั้นตอนให้ครบ รับเงินแน่นอน