ADS


Breaking News

🌐📊สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก📊🌐

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
-จำนวนผู้ติดเชื้อรวม และต่อประชากร  
-จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
-จำนวนผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ
-อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
📶วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)