ADS


Breaking News

📊สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐 ณ 28 พ.ค. 63

📊สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

     วันนี้มีผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกแล้วมากกว่า 5.8 ล้านคน โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มากกว่า 1 แสนคนในหนึ่งวัน
▶️จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร 
▶️จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร 
▶️อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 
▶️จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร     
▶️อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

📚วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)