ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 9 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +753 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 22,460 ราย)
-อินโดนีเซีย  +533 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 13,645 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +147 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 10,610 ราย)
-มาเลเซีย       +54 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,589 ราย)
-ไทย                +4 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,004 ราย)
-พม่า                +1 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 177 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย) 
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)