ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +632 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19,410 ราย)
-อินโดนีเซีย  +484 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 12,071 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +199 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 9,684 ราย)
-มาเลเซีย       +30 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,383 ราย)
-พม่า                +6 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 161 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ไทย                 +1 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,988 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 271 ราย) 
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)