ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 4 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +573 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 18,778 ราย)
-อินโดนีเซีย  +395 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 11,587 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +262 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 9,485 ราย)
-มาเลเซีย       +55 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,353 ราย)
-ไทย              +18 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,987 ราย)
-พม่า                +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 155 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 271 ราย) 
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)