ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.


     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-ฟิลิปปินส์     +862 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 18,086 ราย)
-อินโดนีเซีย  +700 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 26,473 ราย)
-สิงคโปร์      +518 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 34,884 ราย)
-มาเลเซีย       +57 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 7,819 ราย)
-ไทย                +4 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,081ราย)
-พม่า                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 224 ราย)
-เวียดนาม        +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 328 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  125 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     **ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จะรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในอาเซียน รวมในการรายงานประจำวันในช่วงกลางวัน**

     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)