ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     🇵🇭 ฟิลิปปินส์ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันใหม่ และปรับวิธีการตรวจและการรายงานผลการตรวจ ทำให้มีการรวมกันระหว่างยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน และผู้ติดเชื้อที่เพิ่งถูกบันทึกยอดเนื่องจากผลการตรวจเพิ่งออกมาเนื่องจากการรายงานล่าช้า
     โดยในวันนี้เป็นวันที่สามแล้วที่ใช้ระบบดังกล่าว  ซึ่งมียอดรายงานย้อนหลังเมื่อวานนี้ที่ 1,046 ราย แบ่งเป็นยอดรายใหม่ 46 ราย ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่ติดเชื้อที่รายงานล่าช้า
      และยอดในวันนี้อีก 590 รายแบ่งเป็นรายใหม่ 252 ราย และที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อที่รายงานล่าช้า
      ทำให้รวมกันแล้วในช่วง 3 วัน มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 2,000 ราย

     🇲🇲 พม่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 คน เป็นผู้ที่เดินทางมาจากอินเดีย
     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-ฟิลิปปินส์     +590 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 17,224 ราย) (เมื่อวานเพิ่มขึ้น1,046 ราย)
-อินโดนีเซีย  +557 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 25,773 ราย)
-สิงคโปร์      +506 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 34,366 ราย)
-มาเลเซีย       +30 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 7,762 ราย)
-พม่า               +17 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 224 ราย)
-ไทย                 +1 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,077 ราย)
-เวียดนาม         +1 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 328 ราย)
-กัมพูชา            +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  125 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)