ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     🇧🇳 บรูไนมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม​ 1 รายในรอบ​ 60​ วันที่ผ่านมา

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-อินโดนีเซีย  +686 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม23,851 ราย)
-สิงคโปร์      +533 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 32,876 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +380 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 15,049 ราย)
-มาเลเซีย        +15 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 7,619  ราย)
-ไทย                 +9 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,054 ราย)
-พม่า                 +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 206 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 327 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  124 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)