ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-อินโดนีเซีย  +415 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 23,165 ราย)
-สิงคโปร์      +383 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 32,343 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +350 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 14,669 ราย)
-มาเลเซีย      +187 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 7,604 ราย)
-ไทย                 +3 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,045 ราย)
-พม่า                +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 203 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม         +1 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 327 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 124 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)