ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-อินโดนีเซีย  +496 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 18,010 ราย)
-สิงคโปร์      +305 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 28,343 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +205 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 12,718 ราย)
-มาเลเซีย       +47 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,941 ราย)
-เวียดนาม        +4 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
-ไทย                +3 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,031 ราย)
-พม่า                +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 187 ราย) 
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)