ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 16 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-อินโดนีเซีย  +529 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 17,025 ราย)
-สิงคโปร์      +465 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 27,356 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +214 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 12,305 ราย)
-มาเลเซีย        +17 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,872 ราย)
-เวียดนาม        +4 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 318 ราย)
-พม่า                +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 182 ราย) 
-ไทย                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,025 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)