ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 15 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

🇻🇳 เวียดนาม มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 24 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเวียดนามที่เดินทางมาจากประเทศรัสเซีย และได้ถูกกักตัวเรียบร้อยแล้ว
🇸🇬 สิงคโปร์ ยังมีผู้ติดเชื้อใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
📶 สรุปสถิติสำคัญและการเปรียบเทียบสถานการณ์ในแต่ละประเทศ
จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +793 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 26,891 ราย)
-อินโดนีเซีย  +490 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 16,496 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +215 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 12,091 ราย)
-มาเลเซีย       +36 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,855 ราย)
-เวียดนาม      +24 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 312 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ไทย                 +7 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,025 ราย)
-พม่า                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 181 ราย) 
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)