ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 12 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +884 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 24,671 ราย)
-อินโดนีเซีย  +484 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 14,749 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +264 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 11,350 ราย)
-มาเลเซีย         +16 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,742 ราย)
-ไทย                 +2 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,017 ราย)
-พม่า                 +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 180 ราย) 
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย) 
-บรูไน                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา             +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว                  +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)