ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 11 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +486 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 23,822 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +292 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 11,086 ราย)
-อินโดนีเซีย  +233 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 14,265 ราย)
-มาเลเซีย        +70 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,726 ราย)
-ไทย                 +6 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,015 ราย)
-พม่า                +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 180 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย) 
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)