ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +932 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 17,101 ราย)
-อินโดนีเซีย  +433 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 10,551 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +284 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 8,772 ราย)
-มาเลเซีย       +69 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,071 ราย)
-ไทย              +6 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,960 ราย)
-พม่า                +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 151 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 270 ราย) 
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)