ADS


Breaking News

องค์การตลาดปราบยุงลาย เตรียมรับมือไข้เลือดออกก่อนฝนนี้

     องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นำโดย นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมด้วย พันจ่าเอก เกรียง ดุสิตากุล ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน มีความกังวลและห่วงใยพี่น้องในชุมชนกับโรคไข้เลือดออกอันมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งมักพบการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี อาการของโรคมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
     องค์การตลาดจึงไม่รอช้า จับมือกับสำนักงานเขตตลิ่งชัน เร่งดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในบริเวณแผงประกอบการค้า ท่อระบายน้ำทิ้ง ห้องน้ำสาธารณะ ห้องเช่าพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และบ้านเรือนชุมชนองค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน ซอยสวนผัก 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เพื่อกระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ อีกทั้งรณรงค์ให้เฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมพาหะนำโรคอย่างเข้มข้น
     ขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลที่พักอาศัย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรค หากสงสัยหรือมีอาการคล้ายลักษณะโรคไข้เลือดออก ไม่ควรซื้อยารับประทานเองเด็ดขาด และควรพบแพทย์ทันที
     ด้วยความห่วงใยจาก องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย