ADS


Breaking News

ดร.ดวงฤทธิ์ แจง ประกันสังคม เปิด ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) "เราจะแก้ปัญหาให้ทุกคน"

เปิดแล้ว ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19)
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
     ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย สถานการเณ์โควิด 19 ให้แก่ผู้ประกันตน มียอดวินิจฉัยจ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จำนวน 984,005 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,316.066 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์แล้วยังไม่ได้เงิน หรือได้รับหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกลาว สามารถยื่นเรื่องต่อ "ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19)" สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ทุกขื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด และในส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ซึ่งทุกศูนย์ฯ เปิดให้บริการในวันราชการ เวลาทำการ 08.00 น. ถึง 18.00 น.
     สำหรับผู้ประกันตนที่กำลังจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้
     1. ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้
     2. ตรวจทานข้อมูลลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นของรับสิทธิ
     3.หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานของนายจ้างเพื่อยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมจะเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ