ADS


Breaking News

คาราวานสภากาชาดไทยสู้ภัยโควิด โดยสภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

     โครงการสภากาชาดไทยสู้ภัยโควิดโดยสภากาชาดไทยร่วมกับโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้เริ่มดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย N95 ชุดป้องกันตน PPE เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างเหมาะสม ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ทางโครงการได้รับเงินบริจาครวม 30 ล้านบาทและอุปกรณ์ทางการทางการแพทย์กว่า 100,000 รายการ
     เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทางโครงการจึงได้ทำการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลจำนวน 2 เครื่องตามความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ จากเงินที่ได้รับบริจาคและได้จัดคาราวานเพื่อนำของบริจาคที่จัดซื้อและได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา นำส่งให้ถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับการระบาดของเชื้อโควิด ให้เร็วที่สุด โดยในครั้งนี้จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสงขลา เพื่อนำของบริจาคไปมอบผ่านทางเครือข่ายของสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาดและหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ ) โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆในภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก อีกทั้งกำลังมีประชาชนชาวไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก โดยในคาราวานได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของบริจาคจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมไปกับคาราวาน เพื่อช่วยประชาชนทั่วไปในพื้นที่อีกด้วย
     ในคาราวานครั้งนี้ ทางสภากาชาดไทย และโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ คาดหวังว่าจะสามารถช่วยในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับการระบาดของเชื้อ ตามพระราชดำรัสขององค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเยียวยา และให้กำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย และการจัดคาราวานครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมของทุกหน่วยงานภายในของสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในภาวะวิกฤต ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามคติของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเป็นที่พึ่งของประชาชน