ADS


Breaking News

ทีซีซีเทค สนับสนุนโครงการบีเคนิกส์ ให้บริการแพลตฟอร์มการประชุมทางไกล ช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติโควิด -19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ที่ระบาดไปทั่วโลกและมีอัตราการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายองค์กรปรับใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ. (Business Continuity Plan: BCP ) เพื่อการปฏิบัติงานภายใต้ภาวะวิกฤติ ด้วยการทำงานจากบ้าน เชื่อมโยงติดต่อกันด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ปริมาณการไหลเวียนของข้อมูลบนเครือข่าย เพิ่มขึ้นมหาศาล  ในฐานะผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต บีเคนิกซ์ ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์มการประชุมทางไกล www.Vclass.net/conference ฟรีเพื่อช่วยให้การทำงานจากบ้านในช่วงวิกฤติโควิด -19 มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเตรียมพร้อมสู่การปฏิรูปทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ    
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด หรือ ทีซีซีเทค ในฐานะผู้บริการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์หลัก ให้กับบีเคนิกซ์ รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุน พันธมิตรอย่าง บีเคนิกซ์  ซึ่งนับเป็นศูนย์บริการแลกเปลี่ยน ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทย ในการเชิญให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สถาบันการศึกษา ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นที่ไม่เคยเชื่อมต่อกับบีเคนิกซ์ มาก่อน สามารถเชื่อมต่อได้ฟรี เป็นกรณีพิเศษ และสำหรับสมาชิกที่เชื่อมต่ออยู่ใช้เต็มแล้วสามารถเพิ่มเติมขนาดพอร์ตได้สองเท่าฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกันยายน 2563 หน่วยงานที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอใช้บริการได้ที่ http://bknix.co.th/th/covid-19
ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต Internet Hall of Fame Inductee (2013) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้เกิด สังคมดิจิทัล โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศของเรากำลังเผชิญหน้ากับการระบาดของโรคโควิด-19 อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็น โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสังคมในการฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีที่ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล “บีเคนิกซ์” ผนึกกำลังกับ พันธมิตรหลักโดยเฉพาะทีซีซีเทคในการเสริมประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตในช่วงการทำงานจากบ้านที่เพิ่มความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น อันจะเป็นส่วนผลักดันเทคโนโลยีและบริการในระบบออนไลน์ให้เติบโตมากขึ้นในอนาคต ผู้คนเกิดการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีโดยอัตโนมัติ การผนึกกำลังของกลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการต่างๆบนโลกออนไลน์ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ระบบสื่อสารของประเทศเข้มแข็ง สนับสนุนให้บุคคลและทุกภาคส่วนมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ด้วยบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ไม่ได้มุ่งเฉพาะแข่งขันทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว  ที่กำลังเกิดขึ้น ณ ขณะนี้

ด้านนายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “โครงสร้างพื้นฐานทางไอทีที่ดีถือเป็นองค์ประกอบ สำคัญของ Business Continuity Plan (BCP) และมีบทบาทสำคัญที่ทำให้การติดต่อสื่อสาร ออนไลน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การปฎิบัติงานระยะไกล รวมถึงการใช้งานโซลูชั่นด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งทีซีซีเทครู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโปรแกรมดีๆของบีเคนิกซ์ อย่างต่อเนื่อง และเราเชื่อว่า การเริ่มต้นได้เกิดขึ้นแล้วเพราะ ไม่เคยมีความจำเป็นในการปรับใช้หรือปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างจริงจังและพร้อมเพียงกันทั่วทั้งโลก เช่นเหตุการณ์ครั้งนี้มาก่อน” 

เกี่ยวกับบีเคนิกซ์
บีเคนิกซ์ เป็นผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Internet Exchange Point:IXP)ที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศ ไทย  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 ดำเนินการภายใต้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ตภาย ในประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP),  Cloud, ผุ้ให้บริการ Content และ เครือข่ายการศึกษาและ วิจัย รวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระดับนำของโลก ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความสามารถรองรับ Traffic ได้สูงในระดับเทราบิตต่อวินาที (Tbps)

กลุ่มบริษัททีซีซี เทคโนโลยี 

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการที่พร้อมช่วยลูกค้าตอบโจทย์ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี โดยเน้นบริการที่คุ้มค่า และตั้งอยู่บนโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความเป็นกลางและ น่าเชื่อถือรับรองโดยมาตรฐานสากลด้านการจัดการ ความปลอดภัยข้อมูล ISO27001 และบนแพลทฟอร์มด์ที่รับรองด้วยมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยสำหรับ ระบบคลาวด์ CSA STAR และ PCI DSS ตลอดจนความพร้อมในการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ครอบคลุมและ บริหารจัดการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วย ประสบการณ์ (Experienced Professionals)   กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (LSA) บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS) กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี เน้นความสำคัญในการประสาน พลังร่วมกับบริษัทอื่นๆภายใต้กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น และ พันธมิตรธุรกิจในเครือข่ายระดับโลก เพื่อผลักดันการเติบโตทางธุรกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com