ADS


Breaking News

การเดินทางของคนไทยช่วงสถานการณ์โควิด-19 ลดลง ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค

     นายชัยวัฒน์  ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า วช. ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม ได้จัดทำรายงานการเดินทางของคนไทยในช่วงระยะเวลาที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา โดยพบว่า คนไทยมีการเดินทางลดลง ทั้งการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและรถยนต์ส่วนตัว ดังนี้
       - จำนวนผู้เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะลดลงต่อเนื่อง 
          - เดือนมกราคม ปี 2563     ลดลง 11% เมื่อเทียบเดือนมกราคม 2562
          -เดือนกุมภาพันธ์ 2563   ลดลง 15% เมื่อเทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
          -เดือนมีนาคม 2563 ลดลง 47% เมื่อเทียบเดือนมีนาคม 2562
   - ยังคงมีการเดินทางในวันจันทร์สูงและลดลงในวันเสาร์-อาทิตย์ 
    - การเดินทางทางอากาศในประเทศ เดือนเมษายน 2563 ลดลง 98% เมื่อเทียบกับต้นปี 2563 (ก่อนเหตุการณ์โควิด)
     - ปริมาณการเดินทางระหว่างจังหวัด (ใช้การเดินทางเข้าออก กทม. เป็น indicator) ลดลง 67%
     ซึ่งปริมาณการเดินทางลดลง เกิดจากมาตรการของรัฐบาล โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในประเทศ ซึ่งได้ผลดี
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)