ADS


Breaking News

สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งนำงานวิจัยใช้ต้านไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการในรูปแบบนิติบุคคลเข้าร่วมโครงการ “กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19)” โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการที่รับถ่ายทอดผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถาบันวิจัยของรัฐ ที่มีต้นแบบในระดับภาคสนามแล้วมาต่อยอด ในลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่สามารถนำไปผลิตเพื่อใช้งานในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินไวรัสโควิด-19 โดยผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาต้นแบบเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบจากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่น่าเชื่อถือ รวมถึงสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นับจากวันหลังลงนามในสัญญารับทุน โดยโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินหรือเท่ากับ 75% ต่อโครงการ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม โดยสแกนตาม QR Code นี้ หรือคลิก https://www.nstda.or.th/th/230-nstda-services/research-gap-fund/13096-rgf-fights-covid19 ภายใน 20 เมษายน 2563 นี้เท่านั้น