ADS


Breaking News

ไทยได้ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิดแล้ว มากกว่า 100,000 ตัวอย่าง

     นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานว่าประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากลไปแล้ว จำนวน 100,498 ตัวอย่าง คิดเป็น 1,509 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน โดยในระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้ตรวจไป 16,490 ตัวอย่าง

     แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)