ADS


Breaking News

จำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่รักษาในโรงพยาบาลลดลงกว่าครึ่งในสองสัปดาห์

     ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) เปิดเผยผลการศึกษาว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดลงและผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วสามารถกลับบ้านได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่เข้าการรับรักษาในโรงพยาบาลได้ลดลงเรื่อยๆ โดยในวันที่ 19 เมษายน มีจำนวนคงเหลือ 790 ราย คิดเป็น 54% ของจำนวนที่เคยรับไว้สูงสุด
     โดยจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีจำนวนมากในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 11 เมษายน 2563 คิดเฉลี่ยเป็น 1,388 รายในช่วงสองสัปดาห์นั้น โดยมีจำนวนสูงสุดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อรับไว้รักษาในโรงพยาบาลรวม 1,472 ราย จากนั้นจึงมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีผู้รักษาหายและกลับบ้านมากขึ้น ในขณะที่ผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงเช่นกัน  ทำให้ภาระที่โรงพยาบาลต้องดูแลผู้ติดเชื้อได้ลดลง
     ทั้งนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ที่รักษาหายแล้ว 1,928 ราย คิดเป็น 69.73% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด

     ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)