ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 18.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-ฟิลิปปินส์    +414 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,660 ราย)
-อินโดนีเซีย +218 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,491 ราย)
-มาเลเซีย     +131 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,793 ราย)
-สิงคโปร์     +120 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 1,309 ราย)
-ไทย              +51 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,220 ราย)
-เวียดนาม       +4 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 245 ราย)
-ลาว                +1 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 12 ราย)
-บูรไน              +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 135 ราย)
-กัมพูชา           +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 114 ราย)
-พม่า                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 21 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)