ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +690 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 15,641 ราย)
-อินโดนีเซีย  +260 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 9,771 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +254 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 8,212 ราย)
-มาเลเซีย       +94 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 5,945 ราย)
-ไทย                +9 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,947 ราย)
-พม่า                +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 150 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 270 ราย) 
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์​ และการวิจัยและพัฒนา​ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)