ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +618 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 12,693 ราย) 
-อินโดนีเซีย  +396 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,607 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +102 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,294 ราย)
-ไทย              +53 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,907 ราย)
-มาเลเซีย       +51 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 5,742 ราย)
-พม่า              +12 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 144 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม        +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 270 ราย) 
-บรูไน              +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา           +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)