ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +1,016 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 10,141 ราย)
-อินโดนีเซีย   +283 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 7,418 ราย)
-ฟิลิปปินส์       +111 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,710 ราย)
-มาเลเซีย         +50 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 5,532 ราย)
-ไทย                +15 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,826 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 268 ราย)
-บรูไน               +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-พม่า                 +2 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 121 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ลาว                  +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)