ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +447 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,699 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-อินโดนีเซีย  +380 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 5,516 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +207 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 5,660 ราย)
-มาเลเซีย      +110 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 5,182 ราย)
-ไทย              +29 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,672 ราย)
-พม่า              +11 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 85 ราย)
-เวียดนาม       +2 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 268 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-กัมพูชา          +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
-บรูไน              +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)