ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

     📶 สิงคโปร์ยอดผู้ติดเชื้อยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

     จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +334 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,252 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-อินโดนีเซีย  +297 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,136 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +230 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,453 ราย)
-มาเลเซีย       +85 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 5,072 ราย)
-ไทย              +30 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,643 ราย)
-พม่า              +11 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 74 ราย)
-เวียดนาม        +1 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 267 ราย)
-กัมพูชา           +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)