ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

     สิงคโปร์ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูง จำนวนผู้ติดเชื้อรวมแซงไทยแล้ว
     พม่าขยับสูงขึ้นมาก 50% ในวันเดียว
     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์      +386 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,918 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ฟิลิปปินส์     +291 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 5,223 ราย)
-อินโดนีเซีย  +282 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 4,839 ราย)
-มาเลเซีย      +170 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 4,987 ราย)
-ไทย              +34 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,613 ราย)
-พม่า              +21 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 62 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม        +1 ราย   (รวมติดเชื้อสะสม 266 ราย)
-บูรไน              +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)
-กัมพูชา           +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว                +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)