ADS


Breaking News

ดร.ดวงฤทธิ์ เปิดเวที พูดคุยกลุ่มการศึกษาเอกชน แนะขั้นตอนเยียวยาโควิดรับสิทธิ์กับประกันสังคม

    ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเวที สร้างความเข้าใจ พร้อมทั้ง อธิบายขั้นตอน ต่างๆ ในการใช้สิทธิของประกันสังคมร่วมกับ นายอรรถพล ตรึงตรอง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม โดยใช้ระบบ zoom ประชุมกับผู้บริหารและครูเอกชนทั่วประเทศ ทั้ง โรงเรียน เอกชน โรงเรียนสอนพิเศษ และโรงเรียนนานาชาติ ได้มีโอกาส พูดคุย เสนอแนะ และทำความเข้าใจ ในสิทธิต่างๆ ที่มีกับ ประกันสังคม ทั้งมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือคนว่างงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
     ในการประชุมครั้งนี้ ตัวแทน ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนได้ขอบคุณ กระทรวงแรงงาน ที่ใส่ใจ ผู้ประกันตนทุกกลุ่ม และเปิดโอกาส ให้ได้มีการพูดคุย สอบถามข้อมูลตรงกับผู้บริหารกระทรวงแรงงานและผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม