ADS


Breaking News

พม. เผย วันผู้สูงอายุ ปีนี้ งดการจัดกิจกรรมทุกประเภท เพื่อปลอดโควิด-19

     เนื่อง จากกการแพร่ระบาด ของเชื้อ ไวรัส โควิด 19
     กระทรวง พม. ขอแจ้งให้ ทราบว่า ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในปีนี้ งดการจัดกิจกรรมทุกประเภท และงดการนำอาหารจากภายนอก มาจัดเลี้ยงให้กับผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด เพราะ ผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
     แต่สำหรับการรับบริจาค สามารถ ดำเนินการได้ โดยผ่านจุดคัดกรอง/ของแต่ละหน่วย ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข