ADS


Breaking News

"ดร.ดวงฤทธิ์" แจง ลงทะเบียนประกันตนมาตรา33 ต้องลงทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ข้อมูลตรงกันรับเงินแน่นอน

ประกันสังคมจ่ายเงินทดแทน ผู้ประกันตนมาตรา33 วันแรก "ดร.ดวงฤทธิ์ " ชี้แจงการลงทะเบียนต้องลงทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ข้อมูลตรงกันรับเงินแน่นอน
     วันที่ 20 เมษายน 2563
สำนักงานประกันจะทำการโอนเงินให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้ลงทะเบียนกับ sso.go.th ล๊อตแรกจะได้รับเงินทดแทนเข้าบัญชีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ งวดแรก 62% โดย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กล่าวว่า
     "การจ่ายเงินทดแทนเมื่อลูกจ้างลงทะเบียนแล้ว นายจ้างต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันข้อมูลของลูกจ้างด้วย เพื่อให้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายสอดคล้องกันทั้งฝั่งลูกจ้างและนายจ้าง โดยขั้นตอนทั้งหมดของนายจ้าง ผมทำมาให้เรียบร้อยแล้วในเพจ "ดร๊าฟดวงฤทธิ์" เมื่อลงทะเบียนครบทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง รับเงินแน่นอน"