ADS


Breaking News

บ้านปูฯ มอบเงิน 5 ล้านบาทแก่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ หนุนโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19”

ประกันชีวิตแพทย์และพยาบาล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี (ที่ 4 จากซ้าย) นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินสนับสนุน

ในเดือนเมษายน 2563 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 5 ล้านบาท แก่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดทำประกันชีวิตให้แก่แพทย์และพยาบาลทั่วประเทศกว่า 280,000 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและมีความปลอดภัย
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

โดยหวังว่าจะเป็นการช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว


# # #
เกี่ยวกับบ้านปูฯ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลังงาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม