ADS


Breaking News

ยิบอินซอย หนุน ‘Telemedicine’ ให้ราชประชาสมาสัย ลดสัมผัส COVID-19

ยิบอินซอย สนับสนุนระบบ ‘Telemedicine’ ให้สถาบันราชประชาสมาสัย
เพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19
นายสุภัค  ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นตัวแทน บริษัท ยิบอินซอย จำกัด สนับสนุนวงการแพทย์เข้าติดตั้งระบบ ‘Telemedicine’ ในห้องสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19  เพื่อช่วยให้แพทย์และพยาบาลลดการสัมผัสผู้ป่วยลดลง พร้อมทั้งบริจาคเครื่องพรินเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะแพทย์ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีแพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ และบุคลการทางการแพทย์จากสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรคให้การต้อนรับ