ADS


Breaking News

เลื่อนการจัดงาน “วิ่งพ้นภัย” เนื่องจาก COVID-19

ประกาศเลื่อนการจัดงาน “วิ่งพ้นภัย” เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย by MDRT Thailand
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางคณะผู้จัดงานจึงขอเลื่อนวันจัดงาน จากวันที่ 29 มีนาคม 2563 ออกไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสและความปลอดภัยของนักวิ่งทุกท่าน
     ทั้งนี้ ทางเราจะแจ้งกำหนดการจัดงานใหม่และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ทราบต่อไป

     ทางคณะผู้จัดงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้