ADS


Breaking News

นิตยสาร Business+ และม.หอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020 สุดยอดองค์กรต้นแบบในวงการธุรกิจไทย

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS  2020” รางวัลอันเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อสังคมแห่งอนาคต” (Smart Businesses for Future Societies) ซึ่งในปีนี้มีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 26 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 12  รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 14 รางวัล ทุกองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลถือเป็นองค์กรต้นแบบ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ร่วมด้วย นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี และ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยผู้บริหารจากองค์กรที่ได้รางวัล เข้าร่วมงานรับรางวัลอย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่า “องค์กรธุรกิจไทยที่ได้รับมอบรางวัล บนเวที THAILAND TOP COMPANY AWARDS ถือเป็นองค์กรที่ผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสินผลรางวัลแห่งความเป็นเลิศในประเภทต่าง ๆ อย่างรอบคอบและเป็นธรรม จนได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ซึ่งสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณไว้เป็นแบบอย่างแก่วงการธุรกิจไทย ในนามผู้จัดงานผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS นี้ จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจ ให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคต และขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมกับการมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” ที่จัดมาต่อเนื่องทุกปี จนปีที่ 8 โดยคัดเลือกจากบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 1,000 บริษัท  คัดสรรจากที่สุดขององค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท จนมาเป็นสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัท การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ เพื่อให้รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากลต่อไป ในนามของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้”
รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020 ในครั้งนี้เป็นองค์กรธุรกิจทั้งระดับกิจการขนาดใหญ่ (กิจการที่มียอดขายเกินกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) และวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม หรือเอสเอ็มอี (กิจการที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท) ที่ครอบคลุมในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม และรางวัลแห่งความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
ประเภทอุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรม การก่อสร้าง
 • อุตสาหกรรม การเงิน
 • อุตสาหกรรม ขนส่งและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรม ค้าปลีกค้าส่ง
 • อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อุตสาหกรรม บริการ
 • อุตสาหกรรม บันเทิงและสันทนาการ
 • อุตสาหกรรม ประกันภัย
 • อุตสาหกรรม พลังงาน
 • อุตสาหกรรม ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
 • อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์
 • อุตสาหกรรม อาหาร และเครื่องดื่ม

ประเภทความเป็นเลิศ

 • BEST DIGITAL BANKER OF THE YEAR AWARD
 • BEST eSERVICE PROVIDER AWARD
 • BEST FINANCIAL INFORMATION SERVICE AWARD
 • BEST GROWTH STRATERY OF THE YEAR AWARD
 • BEST ICT SERVICE PROVIDER AWARD
 • BEST INNOVATIVE EDUCATION AWARD
 • BEST PUBLIC SERVICE AWARD
 • CSR OF THE YEAR AWARD
 • FAST-GROWING COMPANY AWARD
 • MOST ADMIRED AWARD
 • MOST POTENTIAL AWARD
 • MOST TRUSTED BRAND AWARD
 • TOP BUSINESS STRATEGY AWARD
 • TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD