ADS


Breaking News

WoW !!! เริ่มแล้วทั่วประเทศ ททท.แนะ สร้าง new norm ต้าน COVID-19

     ททท. ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการโรงแรม สร้าง new norm มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด 
- มีการตรวจวัดไข้คัดกรองผู้แสี่ยงบริเวณทางเข้า
- ในทุกๆพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม ควรจะต้องทำความสะอาดตลอดและต่อเนื่อง ด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส เช่น ประตู ห้องน้ำ ลิฟต์ ยิม และพื้นที่สระว่ายน้ำ เป็นต้น
- มีบริการแอลกอฮลล์เจลล้างมือวางอยู่ทุกที่ในพื้นที่ส่วนกลาง
- มีมาตราการให้ทุกท่านในโรงแรมสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างบุคคล โดยเฉพาะพนักงานทำความสะอาด และพนักงานในห้องครัว ที่จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากและถุงมือตลอดเวลาขณะที่ปฏิบัติงาน
- ขอบคุณทุกโรงแรมที่แสดงให้เห็นการตื่นตัวและร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ด้วยมาตรการความสะอาดให้กับอุตสาหกรรมไทย 
#AmazingThailandSHA #SafetyandHealthAdministration 
#มาตรการป้องกันCOVID19 #ไทยเที่ยวไทย #ThailandToday #ไทยเที่ยวไทยคือไทยเท่ #Covid19prevention #wefightVovid

Cr. Thapanee Kiatphaibool