ADS


Breaking News

SCB แจง ช่วยลูกค้า บรรเทาความเดือดร้อน เจ็ดวันไม่มีวันหยุด เพิ่มช่องทางรับเรื่อง ผลจาก COVID-19

ไทยพาณิชย์เร่งระดมช่วยเหลือลูกค้า  
เปิดศูนย์ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อลูกค้าตลอดเจ็ดวันไม่มีวันหยุด  
พร้อมเพิ่มช่องทางขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
จากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ COVID-19 ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยครอบคลุมทั้งสินเชื่อธุรกิจ SME สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย และสินเชื่อลูกค้าบุคคลธรรมดา 
ขณะนี้ได้มีลูกค้าให้ความสนใจติดต่อขอเข้าโครงการช่วยเหลือจากธนาคารเป็นจำนวนมาก ธนาคารได้ตระหนักถึงความเร่งด่วนในการดำเนินการ จึงได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อเข้าร่วมโครงการ นอกจากลูกค้าติดต่อขอบรรเทาความเดือดร้อนได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า SCB Call Center (02 7777777) แล้ว ลูกค้ายังสามารถยื่นคำขอได้ที่สาขาของธนาคารฯทั่วประเทศอีกด้วย นอกจากนั้นธนาคารฯ ยังได้ตั้งศูนย์ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อลูกค้าโดยไม่มีวันหยุดทำการ เพื่อเร่งดำเนินการตามคำร้องขอให้ครบถ้วนและเร็วที่สุด
SCB มีความห่วงใยในความเดือดร้อนของลูกค้า และขอยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกรายที่เข้าเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดอย่างแน่นอน