ADS


Breaking News

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับตรวจ SARS-CoV-2 (COVID-19)

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับตรวจ  SARS-CoV-2 (COVID-19)

      หากมีอาการเข้าข่ายสงสัยป่วยโรคโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือโทร.สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 
  #คนไทยร่วมใจ 
  #ประเทศไทยพ้นภัยโควิด-19
     แหล่งข้อมูล : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
     ประมวลและจัดทำโดย : ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)