ADS


Breaking News

วช. ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ผนึกกำลังสร้างมาตรฐานเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 แบบ Low Cost Sensor

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เร่งสร้างมาตรฐานเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แบบ Low Cost Sensor จากงานวิจัย เพื่อให้ค่าฝุ่น PM2.5 รายงานผลมีค่ามาตรฐานน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการรับทราบสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีประชากรกลุ่มเสี่ยงอยู่หนาแน่น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้เริ่มดำเนินการตรวจวัดเทียบระหว่างเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แบบ Low Cost Sensor จากงานวิจัย กับ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 อ้างอิง (Reference Monitor) ของ มว. และเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 เทคนิค Light Scattering ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก US EPA ของ คพ. ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จังหวัดอุบลราชธานี
     วช. ขับเคลื่อนการสร้างมาตรฐานเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 แบบ Low Cost Sensor โดยการตรวจวัดเทียบครั้งนี้ เป็นงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (DustBoy) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (AeroSURE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Air Envir) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงค่าฝุ่น PM 2.5 ของแต่ละเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ในแต่ละเทคนิค เพื่อให้ค่าฝุ่น PM2.5 ที่รายงานมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 แบบ Low Cost Sensor 
     อีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญคือการสร้างฐานข้อมูล Big Data เพื่อคาดการณ์การเกิดค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ในอนาคต ประชาชนทราบค่าสถานการณ์ฝุ่นที่มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งการดำเนินการเรื่องนี้จะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้งานวิจัยที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ งานวิจัยที่ต่อยอดนำองค์ความรู้ของคนไทยสู่การสร้างสิ่งประดิษฐ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
     #Low Cost Sensor #DustBoy #AeroSURE #AirEnvir #ฝุ่นละอองขนาดเล็ก #NRCT
     📍ตรวจเช็คค่าฝุ่น PM2.5 แบบ Real-time  ได้ที่ https://app.nrct.go.th หรือ ติดตามข้อมูลจาก https://pm2_5.nrct.go.th