ADS


Breaking News

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และ วช. เดินหน้าติดตั้ง เครื่องบำบัดอากาศ PM2.5 ร่วมกับ เครื่องวัดค่าฝุ่นละออง DustBoy

     มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เริ่มเดินเครื่องบำบัดอากาศ PM2.5 และเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง DustBoy (ต้นแบบ) ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐานโดยติดตั้งไว้ที่บริเวณลานประตูท่าแพ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวสัญจรจำนวนมากและมีการจราจรหนาแน่น เครื่องบำบัดอากาศนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้พัฒนาขึ้นใช้เองภายในประเทศ
     โดยเป็นการนำองค์ความรู้ของคนไทยมาต่อยอดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์
     มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาทุกข์ที่จะเกิดขึ้นแก่ราษฎร เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในระยะยาวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ติดเครื่องบำบัดอากาศ PM2.5 ตั้งอยู่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร
     โดยได้เริ่มเดินเครื่องพร้อมกันทั้ง 4 เครื่อง ตั้งแต่วัน ที่ 13 มีนาคม 2563 โดยในช่วงเวลา 05.00 – 21.00 น. ทุกวัน ตรวจเช็คค่าฝุ่น PM2.5 แบบ Real-time ได้ที่ https://app.nrct.go.th หรือ ติดตามข้อมูลจาก https://pm2_5.nrct.go.th

#NRCT #มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์#Dustboy #ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
     ขอบคุณภาพ Dustboy จากทีมข่าว Thai PBS North