ADS


Breaking News

วช. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้ไทยมีห้องแลบและชุดตรวจพร้อมรับมือโควิด

     ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันรายงานว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยรัฐบาลได้เตรียมห้องปฏิบัติการ 50 แห่งทั่วประเทศสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และเตรียมชุดตรวจไว้แล้วมากกว่า 10,000 ชุด โดยสามารถผลิตเพิ่มได้อีก 100,000 ชุดต่อเดือนในเดือนแรก และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวม 1,000,000 ชุดในหกเดือน เพียงพอกับการใช้งาน  นอกจากนี้ วช. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้รวมพลังนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมดีกทั้งแบบการตรวจที่ให้ผลอย่างรวดเร็ว ชุดตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ ตรวจหาแอนติเจน และแอนติบอดี ได้ให้ทุนวิจัยเร่งด่วนในเรื่องนี้ไปแล้ว 5 โครงการ
     ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช ได้ทำการตรวจโรคโควิด-19 แล้วจำนวนมากกว่า 30,000 เทส หรือเท่ากับ 434 เทสต่อประชากรหนึ่งล้านคน