ADS


Breaking News

วช.ชี้ วิกฤตโควิด -19 มีการซื้อขายออนไลน์เพิ่มขึ้น

    ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผศ.ดร.อภิรดา ชิณประทีป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยเร่งด่วนจาก วช. ให้ข้อมูลว่าในระหว่างที่มีความกังวลเรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 การซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม

- มูลค่าการซื้อขายออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ประมาณการมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% (ปริมาณการใช้งาน เพิ่มขึ้น 88.19%)
- ปริมาณการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันลาซาด้า เพิ่มขึ้น 121.52%, แอปพลิเคชันช้อปปี้ เพิ่มขึ้น 478.59% และแอปพลิเคชันแกร็บ เพิ่มขึ้น 74.36 %

     โดยปี 2562 มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยอยู่ที่ประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท
(ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลเบื้องต้นโดย กสทช.และ ETDA)

แหล่งข้อมูล. ศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการวิจัยและวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม