ADS


Breaking News

สถานการณ์ จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของไทย ใน 13 วันที่ผ่านมา

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย วช. แจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อจำนวน 100 ราย
ของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 
สถานการณ์ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 11.10 น.
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 109 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,245 ราย
สัดส่วนของต่างจังหวัดอยู่ที่ 59%
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายจังหวัดทั่วประเทศไทย
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกลุ่มอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน

#ไวรัสโคโรนา19 #วช. #NRCT #COVID-19