ADS


Breaking News

สถานการณ์ จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของไทย ใน 12 วันที่ผ่านมา

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย วช. แจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 100 ราย
ของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 
สถานการณ์ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 91 ราย ผู้ป่วยสะสม จำนวน 1,136 ราย
สถานการณ์ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.

ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย 
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย วช. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกลุ่มอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน
สถานการณ์วันที่ 27 มีนาคม 2563 ประเทศไทย มีผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 1,136 ราย