ADS


Breaking News

สถานการณ์ 17 วันที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของไทยวันนี้

วันที่ 1 เมษายน 2563
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) วช.
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม จำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อ 100 ราย
ของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563
สถานการณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 11.45 น.
ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
รายใหม่ 120 ราย
ผู้ป่วยสะสม จำนวน 1,771 ราย
เสียชีวิตรวม 12 ราย
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพมหานคร ครั้งแรกในวันที่ 21 มีนาคม 2563
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19
 รายจังหวัดทั่วประเทศไทย
ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.
กระจายไปแล้ว 62 จังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2563 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย (RKEOC) วช. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อจำนวน 100 ราย
ในประเทศกลุ่มอาเซียน
องไทยเริ่มวันที่ 15 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน
สถานการณ์วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 11.45 น.
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกลุ่มอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน
จำนวนผู้เสียชีวิตและอัตราการตายจากโรคโควิดในกลุ่มอาเซียน

 #ไวรัสโคโรนา19 #วช. #NRCT #COVID-19