ADS


Breaking News

วช. จัดสรรงบเพื่อการวิจัย 250 ล้านบาท ระดมแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) มีบทบาทอันสำคัญในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักและปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ในภาวะวิกฤตที่ประเทศและโลก ต้องเผชิญปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 วช. จึงให้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 250 ล้านบาท ให้กับนักวิจัยไทยระดมกำลังวิจัย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก และนานาชาติ เพื่อหาแนวทางและวิธีแก้ปัญหาการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

     โดยเริ่มทำวิจัยตั้งแต่ไวรัสโควิด-19 มีการระบาด ด้วยการอ่านพันธุกรรมและติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อในไทย เทียบกับเชื้อทั่วโลก ติดตามการกลายพันธุ์ ถ้ากลายพันธุ์เมื่อไรจะทราบก่อนทันที  ทำแบบจำลองเพื่อคาดการณ์การระบาด ที่เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์คาดการณ์เรื่องการระบาดจำนวนผู้ติดเชื้อ ระยะเวลา เพื่อวางแผนจัดการ รวมถึงประเมินผลของมาตราการที่ใช้ ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน ควรทำอะไรเพิ่มและควรทำเมื่อไร

     จัดทำชุดตรวจวินิจฉัย โดยเตรียมชุดตรวจและห้อง Lab ให้พร้อมทั้งจำนวนและเทคโนโลยี และพัฒนาชุดตรวจแบบใหม่ที่เร็วขึ้น แม่นยำขึ้นและมีคาราถูก ค้นหายาและวัคซีน และการรักษาที่ได้ผล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และองค์การอนามัยโลก พัฒนาวัคซีน ทั้งชนิด mRNA, subunit จากตัวเชื้อสายพันธุ์ใหม่
     จัดเวชภัณฑ์และระบบการจัดการ โดยผลิตหน้ากากอนามัย หน้ากากแบบซักได้ ประเมินประสิทธิภาพของหน้าการ และมีการวิจัยด้านสังคม การรับรู้ข้อมูล ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และการฟื้นฟู